به قول استاد ریاضیمون قرار بود بعد از کنکور کره زمینو بگیرم تو دستمو و  محکم تکونش بدم از عظمت و شگفتی کارهایی که قرار بود انجام بدم!بله قرار بود انجام بدم ،فی الواقع هیچ کدام از اهداف و مقاصد والایم را انجام ندادم هیچ، دچار حس پوچی و خلا شدید نیز شده ام!نه اینکه تمام سال گذشته برای یک چیزی می دویدم آزمونی، امتحانی ،رتبه ای ،تشویقی، تمام شدن این دوران،کل کلی و ...  .و چون الان تقریبا هیچ چیزی ندارم که برایش بدوم  بسان  نوترون کشف نشده ای هستم که سر ِ قضیه اثبات شدن یا نشدن دعواست!