ابجیمم داروسازی شیراز قبول شده :) منظورم خواهرم دوقلومه :) خودم داروی رشت :) رتبه  قُلم بهتر بود :)