+ اگه قرار باشه بین کسی که  دوست داره ،دوسش نداری و کسی که دوسش داری ،

دوست نداره جون یکیشونو نجات بدی کدوم انتخاب میکنی؟

- اونی که دوسم داره.