+از چی بدت میاد؟

- همه چی رو میتونم تحمل کنم؛تنهایی،دروغ،کلک خوردن،بی شعوری،رو اعصاب بودن،نامردی و ....حتی خیانت اما بی معرفتی رو نه.