یه موقع هایی نیازه ادم‌خودشو گم کنه
اینقد غرق بشه تو نقش الکیش که نفهمه چجوری میگذره روزاش. بعد به خودش بیاد ناراحت بشه غصه بخوره فکر کنه،
پاشه
دوباره خودشو بسازه برگرده به خود ِقبلیش.
خود قبلیش اگه خوب بوده
یا نه،برنگرده؛ لحظه هاش خوب بشه ،روزاش خوب بشه، حالش خوب بشه...