از چه گویم؟

از که گویم؟

با که گویم؟

که این دیوانه را 

از خود خبر نیست.

#فریدون_مشیری