بهار ِ ۹۶ ایی که گذشت ؛تو گالری گوشی م البته!

با میان ترم ها میجنگیدیم و هیچی از قشنگیاش یادم نیس.