مرداد ِ نودوشش

سخته ؛
ولی تمرین سکوت میکنم.
کلنجار رفتن با یه منی که عادت به سکوت نداره.

*افشین یداللهی