چجوری میشه خسته بودو ادامه داد...بدون هیچ چیز روشنی..انگیزه ای.