دفعه قبل که می رفتم رشت گرفتمش یا یه بغض ِ گنده.
و حتی شاید غمگین ترین ریحان دنیا تو اون لحظه:)
پیش می آد و میگذره.