دوستم میگه نوسانات روحی ولی من بهش میگم تجربه؛

اینکه دیگه دلم جمع های بزرگ و شلوغ و دوستای زیاد نمیخواد.

همین که یه عده کم باشن ولی همیشه بهم آرامش میده.

*این عکسُ که میگرفتم ،

رستاک میخوند؛

رعنا تی تومان گلِه کشیه رعنا

تی غوصه آخر مره کوشی رعنا

دیل دَبستی کردآجان رعنا

حنا بنی تی دستانه رعنا

آی روسیای رعناجان برگرد بیا رعنا

(رعنا شلوارت رو زمین کشیده میشه

غصه ت آخر منو میکُشه

به کرد جان دل بستی

دستاتو حنا گذاشتی(نامزد کردی باهاش!)

ای رعنای روسیاه برگرد و بیاد)

رعنا

از رستاک