یه زمانی هست که دوست داری تا حد ممکن فاصله بگیری از جایی که  هستی واین  عین بی رحمیه .بگذره فقط میمونه دلتنگی، دلتنگی و دلتنگی.