آلارم: ۶:۱۵

+کلاس چی دارم؟

[متفکر  غلت میزند]

آلارم‌ ِ بعدی: ۶:۲۰

+بیوشیمی،چن تا غیبت دارم؟

[حین شمارش غلت میزند]


(آلارم‌ بعدی را خاموش میکند)


+آلارم بعدی ای وجود ندارد :)))

ناگهان میبیند ۶:۴۳ است

و با صورتی مچاله بیدار میشود

(جیغ جیغ کنان: کی ۲ اردیبهشت میره کلاس  اخه)

+نکته :بیوشیمی ۳ جلسه غیبت کردم -_-

پ.ن:همینجوری شمال هواش خواب آوره وای به بهارِش^_^