کلی آدم دور و برت هم که باشه یه موقع هایی دلت تنهایی میخواد نه اینکه افسرده شدی نه اینکه خوشی زده باشه زیر دلت... نه؛فقط میخوای که با خودت رو راست باشی.بشینی با خودت سنگاتو وا بکنی که داری چیکار میکنی خوبه حالت؟همینو میخوای؟همین حالتو؟داری درست میری جلو؟کلی چیزای دیگه...

تهش به هرچی برسی خوبه.چه اینکه بفهمی حالت خوبه و چه بفهمی نه ،یه جای کار میلنگه با اینکه همه چی آرومه.

+خدایا شکرت،همه چی آرومه با تموم اشتباهایی که کردم و تمومی نداره.