بهش گفتم اگه یه روزی بخواد  دوستاتو بذاری کنار ،میذاری؟

مکث کرد؛گفت یعنی چی؟گفتم یعنی همین دیگه!

مکث کرد،مکث کرد و مکث کرد. 

 بالاخره گفت آره.

از اون وَرش میشه دوست داشتن میشه فوران عشق ...

از این وَرش میشه دلسرد شدم .

+

 Otagh abi-The Ways

*سعدی