آب شفاف نبود و تصویر من بود.

من بودم که خودمو خوب نمیدیدم ؛مثل حال الانم.


▪۹۶.۰۵.۳۰